ENGLISH            
آیین نامه نقل و انتقالات دانشجویی


شرایط بخشنامه جدید نقل و انتقالات جهت نیمسال اول سال تحصیلی 92-1391

ماده واحده نقل و انتقالات:

انتقال دانشجویان متقاضی دوره‌های کاردانی، کار‌شناسی و کار‌شناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی به یکی از دانشگاههای آزاد نزدیک به محل زندگی دائم خانواده (پدر و مادر یا همسر) ، با شرایط ذیل امکانپذیر می باشد:

1- عدم مشروطی در ترم‌های تحصیلی قبلی .

2- دایر بودن رشته و گرایش دانشجوی متقاضی در واحد دانشگاهی مقصد.

3- موافقت واحد مبدا و مقصد .

4- موفقیت دو ترم میهمانی متوالی با کسب معدل میانگین بالا‌تر از 17 از بیست در مدت دو نیمسال مذکور در واحد مقصد .

5- رضایت از عملکرد علمی و فرهنگی دانشجو توسط واحدهای مبدا و مقصد.

تذکرات:

1- در طول دوران میهمانی، هزینه ثابت هر ترم باید به واحد دانشگاهی مبدا و هزینه متغیر واحدهای اخذ شده به واحد دانشگاهی مقصد پرداخت میشود.

2- این بخشنامه فقط یکبار برای متقاضیانی که تقاضای خود را از تاریخ 15 خرداد الی 15 تیر سال ۱۳۹۱ تسلیم کنند قابل بررسی است و جهت دانشجویان جدید الورود در مهر ۱۳۹۱ و بعد از آن قابل اجرا نمی باشد.

3- انتقال دانشجویانی که شرایط فوق الذکر را دارا میباشند به گروه 1 جدول همطرازی (دانشگاه های آزاد اسلامی تهران) میسر نمی باشد.

4- ضمنا کلیه نقل و انتقالات دانشجویان در ترم جاری، از طریق بخشنامه سازمان مرکزی و تنها با مراجعه به دفتر نقل و انتقالات واحد مبدا و با تکمیل فرم درخواست امکان پذیر میباشد.

 

برای ورود به سیستم مشاوره نقل و انتقالات دانشجویی اینجا را کلیک کنید


آیین نامه و دستور العمل اجرایی انتقالات دانشجویی

مقدمه

با عنایت به تصمیمات متخذه در بیست و پنجمین جلسه هیات امنای دانشگاه مبنی بر ایجاد تسهیلات در امر نقل و انتقال دانشجویان و روند رو به توسعه دانشگاه آزاد اسلامی در تمامی عرصه ها که امروز شاهد تحولات مهمی به پیروی از آن درسطوح مختلف دانشگاه هستیم و در راستای تحقق اهداف متعالی دانشگاه منجمله کیفیت محوری و ارتقای سطح علمی دانشجویان و به تبع آن در جهت رفع مشکلات دانشجویان وارتقاء تسهیلات رفاهی آنان و به همین منظور امور دانشجویی دانشگاه آیین نامه ذیل رادر امر نقل و انتقالات دانشجویان که یکی از مهمترین دغدغه های واحدهای دانشگاهی میباشد به شرح ذیل تهیه و تنظیم نموده است و از تاریخ تصویب قابل اجرااست.

تعاریف

واحد مبدا: واحدی که دانشجو در آن پذیرفته شدهاست.

واحد مقصد :واحدی که دانشجو جهت ادامه تحصیل آن را انتخاب می کند.

انتقال: تغییر محل تحصیل دانشجو از واحد مبدا به واحد مقصد به طور دایم

میهمانی :تحصیل دانشجو درواحد مقصد به طور موقت

جدول همترازی :جدولی که واحد های دانشگاهی و مراکز آموزشی را به ده گروه طبقه بندی نموده است.

ضوابط انتقال و میهمانی

ماده 1- جدول همترازی

1-1 ) :انتقال و میهمانی به گروه 1 جدول همترازی به طور مطلق ممنوع می باشد(به استثنای موارد خاص آیین نامه).

2-1) :انتقال دانشجویان در داخل هر یک از گروههای جدول همترازی (به استثنای گروه 1و 2 ) وبه گروههای پایین تر جدول همترازی باموافقت واحد ها ی مبداء و مقصد امکانپذیر است .

3-1) :انتقال یا میهمانی در داخل گروه 2 جدول همترازی با موافقت واحد ها ی مبداء و مقصد و تایید معاونت دانشجویی امکانپذیر است.

4-1) :انتقال از گروه های جدول همترازی تا یک گروه بالاتر و میهمانی تا 2 گروه بالاتر (به استثنای گروه 1و2) صرفا با موافقت باموافقت واحدهای مبداء و مقصد امکانپذیر است.

5-1) : انتقال از گروه 3 به گروه 2 جدول همترازی تا سقف ده در صد ظرفیت واحد مقصدبا موافقت واحد های مبداء و مقصد و تایید معاونت دانشجویی دانشگاه مجاز است .

تبصره :انتقال دانشجویان با مقطع دکترای حرفه ای ودکترای تخصصی از طریق ماده یک (جدول همترازی ) میسر نمی باشد.
تبصره:انتقال(دائم یا موقت) دانشجویان با مقطع کارشناسی ارشد از طریق ماده یک (جدول همترازی) ممنوع می باشد.

تبصره 1: انتقال (دائم یا موقت) دانشجویان زن در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای که پس از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه ازدواج دائم نموده اند،به هر یک از واحدهای گروه یک جدول همترازی به شرط احراز حداقل نمره آزمون واحد مقصد امکان پذیر می باشد.

تبصره 2:انتقال(دائم یا موقت) دانشجویان متاهل (زن یا مرد)در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای که پیش از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه ازدواج نموده اند،ممنوع می باشد.

تبصره:انتقال(دائم یا موقت) دانشجویان با مقطع کارشناسی ارشد از طریق ماده یک (جدول همترازی) ممنوع می باشد.

ممنوعیت هرگونه انتقال به واحد علوم و تحقیقات تهران :

به اطلاع می رساند انتقال و میهمانی دانشجویان مطابق تمامی موارد آیین نامه انتقالات به مقصد واحد تهران علوم و تحقیقات ممنوع می باشد.بدیهی است رسیدگی به تقاضای دانشجویان از سوی واحدها و مراکز دانشگاهی در صورت احراز شرایط آیین نامه به سایر واحدهای تهران میسر خواهد بود.

ماده 2- ازدواج - فوت :
ازدواج :

1-2) :انتقال آن دسته از دانشجویان دختر که پس ازثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه ازدواج دائم نموده اندبه محل زندگی همسر یا واحدی که رشته در آن دایر است بدون هیچ محدودیتی انجام می شود و چنانچه قبل از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه ازدواج دائم نموده اند نیز به هر یک از گروههای جدول همترازی بلامانع است به استثنای گروه 1 که در صورت احراز حداقل نمره آزمون آخرین فرد قبولی در واحد مقصد به گروه 1 نیز امکانپذیر است.

2-2) :انتقال دانشجویان مرد متاهل پس از بررسی تعداد متقاضیان و در صورت موافقت واحد مبدا به استثنای گروه های 1و 2 و مراکز استانها انجام می شود .

به اطلاع می رساند انتقال و میهمانی دانشجویان مطابق تمامی موارد آیین نامه انتقالات به مقصد واحد تهران علوم تحقیقات ممنوع می باشد.بدیهی است رسیدگی به تقاضای دانشجویان از سوی واحدها و مراکز دانشگاهی در صورت احراز شرایط آیین نامه به سایر واحدهای تهران میسر خواهد بود

فوت :

3-2) :انتقال آن دسته از دانشجویان مجرد که پدر و مادر (هردو) خود را بعد از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه از دست داده اند ، بدون هیچ محدودیتی انجام پذیر است .

4-2) :در صورت فوت پدر یا مادر دانشجوی مجردپس از ثبت نام دانشجو درآزمون ورودی دانشگاه ، 2 ترم میهمانی به محل زندگی والدین امکان پذیر است .

5-2) :انتقال دانشجوی متاهل (زن) که در حین تحصیل متارکه ، یا همسرش فوت نموده باشد و همچنین دانشجوی مجردی که به هردلیلی ،حکم سرپرستی ، قیم نامه ،یاکفالت نامه ازمراجع ذیصلاح (مجتمع قضایی و دادگستری) ارائه نماید امکان پذیراست.

تذکر :  انتقال (دائم یا موقت) دانشجویان زن در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای که پس از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه ازدواج دائم نموده اند،به هر یک از واحدهای گروه یک جدول همترازی به شرط احراز حداقل نمره آزمون واحد مقصد امکان پذیر می باشد.
انتقال(دائم یا موقت) دانشجویان متاهل (زن یا مرد)در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای که پیش از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه ازدواج نموده اند،ممنوع می باشد.

ماده 3- چند دانشجویی ، کارکنان دولت :
چند دانشجویی :

1-3) : در صورتیکه در یک خانواده 3 دانشجوی مجردیا بیشترهمزمان در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول تحصیل باشند، انتقال 2 نفر یابیشتر از آنان به محل اشتغال به تحصیل سایر عضو خانواده (به استثنا ء گروههای 1و 2) که رشته در آن دایر باشد امکان پذیر است.

2-3) :در صورتیکه 2 دانشجوی مجرد از یک خانواده همزمان در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول تحصیل باشند، انتقال یکی از آنان به محل اشتغال به تحصیل سایر عضو خانواده در صورتیکه نمره آزمون وی از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده در واحد مقصد بیشتر باشد به هر یک از گروههای جدول همترازی (به استثنای گروه های 1و2) که رشته در آن دایر باشد امکان پذیراست.

تبصره : چنانچه شهر محل تحصیل سایر اعضای خانواده فاقد رشته تحصیلی دانشجوی متقاضی انتقال باشد دانشجو به یکی از شهرهای همجوار منتقل می گردد.

کارکنان دولت :

3-3) :چنانچه کارمند دولت یا نیروهای مسلح ، در حین خدمت در شهری در آزمون دانشگاه آزاد اسلامی آن شهر شرکت نموده و پذیرفته شود، در صورتیکه محل خدمت وی پس از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه به شهر دیگری منتقل شود با ارائه حکم انتقال از بالاترین مقام سازمان ذیربط می تواند به دانشگاه شهر محل خدمت جدید خود منتقل گردد.

تبصره :انتقال دانشجویان دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی از طریق ماده 3 میسر نمی باشد.

ماده 4- شاهد و ایثارگر، هیات علمی، دانش آموزان سماء ، بیماران خاص ومعلولین
دانشجویان شاهد و ایثارگر:

1-4) :انتقال همسر و فرزندان شهید و مفقودالاثر به کلیه واحد های دانشگاهی پس از تایید کمیسیون ایثارگران سازمان مرکزی بلامانع است.

هیئت علمی :

2-4) :انتقال همسر و فرزندان اعضای هیئت علمی رسمی و تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی به هر یک از گروه های جدول همترازی امکان پذیر است .

3-4) : انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی که در دانشگاههای دولتی پذیرفته شده اند در صورت برقراری تفاهم نامه و بر اساس بخشنامه مورد توافق امکان پذیر است .

4-4) : انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی رسمی تمام وقت دانشگاههای دولتی که در هر یک از واحدهای دانشگاه آزاداسلامی پذیرفته شده اند در صورت برقراری تفاهم نامه و بر اساس بخشنامه مورد توافق به هر یک از گروههای جدول همترازی امکان پذیر است.

دانش آموزان ممتاز سماء :

5-4) : انتقال فارغ التحصیلان ممتاز سماء پس ازقبولی در آزمون دانشگاه و با تائید مکتوب سازمان سماء مبنی بر داشتن شرایط زیر به هر یک از گروههای جدول همترازی امکان پذیر است :

- نفر اول همکلاسیهای خود در سال آخر دبیرستان باشد .

- در تمام مدت تحصیل در دبیرستان مردود نشده و درس یا دروس تجدیدی نداشته باشد .

- در سال آخر دبیرستان در هیچ درسی نمره کمتر از 14 نداشته و میانگین نمرات سال آخر تحصیل وی کمتر از 16نباشد.

- اعطاء امتیاز فوق با معرفی فارغ التحصیلان ممتاز ازطرف واحد دانشگاهی و تائید مراتب توسط ریاست سماء بایستی توسط معاونت دانشجویی دانشگاه انجام گیرد .

تبصره :رشته های دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی ازاین امر مستثنا می باشند.

بیماران خاص و معلولین :

انتقال آن دسته ازدانشجویانی که دارای نوعی بیماری از جمله ضایعات پیشرفته، معلولیت جسمی و یا بیماری روحی و ... می باشند و امکان ارائه خدمات درمانی مورد نیاز در شهر محل تحصیل فراهم نباشد پس از بررسی و تائید پزشک معتمد واحد مبدا و تکمیل فرم شماره 3 پیوست و باموافقت کمیسیون پزشکی سازمان مرکزی دانشگاه به هر یک از گروههای جدول همترازی امکان پذیر است .

 

زمان و چگونگی دریافت درخواست دانشجویان

1-درخواست انتقال دانشجویان از پانزدهم خرداد ماه جهت نیمسال اول و از پانزدهم آذر ماه جهت نیمسال دوم هر سال از طریق واحدها و مراکز آموزشی قابل دریافت می باشد.

2-نحوه دریافت درخواست و چگونگی رسیدگی و اقدام نسبت به تقاضای نقل و انتقال دانشجویان می بایست به شرح جدول ذیل انجامپذیرد.


علت تقاضای دانشجو  

مرجع دریافت و رسیدگی تقاضا  

مرجع اقدام کننده

جدول همترازی
  
واحد مبدا   

واحدهای مبدا و مقصد

موارد ازدواج ،فوت ،چند دانشجویی و کارکنان دولت  

واحد مبدا
  
واحد مبدا

بیماران و معلولین

واحد مبدا
    

کمیسیون پزشکی سازمان مرکزی دانشگاه

خانواده محترم شهدا و ایثارگران
    

ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران استانهای محل تشکیل پرونده
    

کمیسیون ایثارگران سازمان مرکزی دانشگاه

فرزند و همسر هیئت علمی دانشگاه
    

معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه
    

معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه

دانش آموزان ممتاز سما
    

سازمان مدارس سما
    

معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه

 

نحوه بررسی درخواست و اسناد ومدارک مثبته دانشجویان

جدول همترازی

- اخذ فرم شماره 1 تکمیل شده توسط دانشجو
- اخذ فرم تعهد نامه مربوط به صحت مدارک مثبته ازدانشجو

ازدواج

- تصویر برابر اصل شده صفحات اول و دوم شناسنامه زوجین ضمن رویت اصل شناسنامه ها
- تصویر برابر اصل شده صفحات اول تا پنجم سند ازدواج ضمن رویت اصل سند ازدواج
- اصل گواهی محضر بامهر برجسته مربوط به ازدواج از محضر محل وقوع عقد
- گواهی اشتغال به کار همسریا سکونت خانواده
- اخذ فرم تعهد نامه مربوط به صحت مدارک مثبته از دانشجو

فوت والدین یا همسر

- اصل گواهی فوت صادره از اداره ثبت احوال
- تصویر برابر اصل شده از تمامی صفحات شناسنامه والدین و دانشجو ضمن رویت اصل شناسنامه ها
- تصویر برابر اصل شده از تمامی صفحات شناسنامه همسر دانشجو (در صورت فوت همسر) ضمن رویت اصل شناسنامه
- اصل حکم سرپرستی ، قیم نامه یا کفالت که به تایید مراجع ذیصلاح (دادگستری یا مجتمع قضایی ) رسیده باشد.
- اخذ فرم تعهد نامه مربوط به صحت مدارک مثبته از دانشجو

چنددانشجو در یک خانواده

- اصل گواهی مبنی برپذیرش و اشتغال به تحصیل دانشجو از واحد مبدا با ذکر سال ورود و ممهور به مهر واحدمبدا
- تصویر برابر اصل شده از تمامی صفحات شناسنامه دانشجویان و والدین ضمن رویت اصل شناسنامه ها
- اخذ فرم تعهد نامه مربوط به صحت مدارک مثبته از دانشجو

کارکنان دولت

- تصویر برابر اصل شده ازتمامی صفحات شناسنامه دانشجو ضمن رویت اصل شناسنامه
- اصل حکم انتقال اداریکه به تائید بالاترین مقام اداری رسیده باشد.
- اصل گواهی اشتغال به کار از شهرمقصد
- اخذ فرم تعهد نامه مربوط به صحت مدارک مثبته از دانشجو

دانشجویان شاهد و ایثارگر

همسر و فرزندان محترم شهدا و ایثارگران ضمن مراجعه به اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران استانها وشهرستانهای محل تشکیل پرونده ، برابر دستورالعمل کمیسیون ایثارگران نسبت به تکمیل فرم و ارائه مدارک اقدام نمایند.

هیات علمی دانشگاهها

- تصویر برابر اصل شده آخرین حکم کارگزینی عضو هیات علمی
- تصویر برابر اصل شده تمامی صفحات شناسنامه دانشجو و عضو هیات علمی پس از رویت اصل شناسنامه ها
- ارائه معرفی نامه ازمحل کار مبنی بر تمام وقت و رسمی بودن عضو هیات علمی

دانش آموزان ممتاز سما

تایید ریاست سازمان سمامبنی بر ممتاز بودن دانشجو به همراه مدارک مندرج در آیین نامه

بیماران خاص و معلولین

- اصل مدارک بیماری مربوط به دانشجو
- اصل گواهی معلولیت که به تایید اداره بهزیستی رسیده باشد.
- اظهار نظر پزشک معتمد واحد ضمن تکمیل فرم شماره 3 و تائید دانشگاه علوم پزشکی شهرستان مربوطه یا مراکز درمانی وابسته
- واریز مبلغ 50000 ریال به حساب شماره 1580 به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی نزد بانک ملی ایران شعبه زبرجدتهران
- اخذ فرم تعهد نامه مربوط به صحت مدارک مثبته از دانشجو

بررسی درخواست دانشجویان بیمار و معلولین به شرح ذیل می باشد:

- پس از تشکیل پرونده ،دانشجو توسط پزشک معتمد واحد مورد معاینه قرار گرفته و در صورت تائید بیماری و عدم ارائه امکانات درمانی در شهر محل تحصیل ، پرونده پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی یامراکز درمانی وابسته ارسال و در صورت تایید مراتب ، پس از ثبت در سایت انتقالات توسط واحد مبدا جهت تایید نهایی به حوزه دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه ارسال شود.

- پس از دریافت پرونده دانشجو ،کمیسیون پزشکی سازمان مرکزی دانشگاه با توجه به زمانبندی کمیته های تخصصی پزشکی تقاضای دانشجویان را به همراه مدارک بررسی نموده و در صورت لزوم جهت معاینه بالینی و اعلام نظر نهایی از دانشجویان دعوت به عمل می آورند.

- نظریه کمیسیون پزشکی سازمان مرکزی دانشگاه پس از تایید ریاست محترم دانشگاه قطعی و قابل اجراست .

 

ی ادآوری: پس از بررسی درخواست دانشجویان برابر اسناد و مدارک مثبته و مستدل مطابق "بند ب" در صورت موافقت باتقاضای دانشجو (انتقال دائم یا میهمانی) واحد مبدا می بایست نسبت به تنظیم و ارسال فرم شماره 2 به همراه خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجو به واحد مقصد اقدام نماید و متعاقب آن پرونده تحصیلی دانشجوی انتقال یافته را به همراه اصل مدارک مثبته به واحدمقصد ارسال نمایدوتصویر برابر اصل شده مدارک مثبته را جهت نظارت بعدی ناظران سازمان مرکزی نگهداری نماید.

نکات قابل توجه

1- انتقال یا میهمانی دانشجویان در صورت نداشتن منع ادامه تحصیل و مطابق شرایط آیین نامه امکان پذیر است.

2-انتقال دائم دانشجویان در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه فقط یک بار امکان پذیر است.

3- انتقال دائم دانشجویان در تمامی موارد آیین نامه در ترم آخر تحصیلی ممنوع است.

4- میهمانی دانشجویان در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه به مدت دو نیمسال امکانپذیر است.

5-انتقال یا میهمانی دانشجویان متاهل ، همسر و فرزند هیئت علمی دانشگاه، خانواده محترم شهدا و ایثارگران و دانش آموزان ممتاز سما در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه طبق جدول"بند الف، تبصره 3" از بدو قبولی امکان پذیراست.

6- انتقال یا میهمانی دانشجویان مطابق موارد همترازی ، چند دانشجویی ، فوت وکارکنان دولت پس از گذشت یک نیمسال از قبولی در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه امکان پذیر است.

7- انتقال دانشجویان از یک واحد دانشگاهی به واحد دیگر که همان رشته و مقطع تحصیلی دائر است میسر می باشد.

8- انتقال دانشجویان نظام پاره وقت به واحدی که رشته / گرایش مربوطه به صورت تمام وقت در آن دائر است ، میسر می باشد. این افراد می توانند پس از انتقال به واحد مقصد بادانشجویان تمام وقت رشته مربوطه تحصیل نمایند و در پایان ، مدرک فراغت از تحصیل باعنوان پاره وقت دریافت نمایند.

9- واحد مبدا موظف است معافیت تحصیلی اخذ شده دانشجویان مشمولی که انتقال آنان بدون تغییر رشته یا گرایش یا مقطع صورت گرفته است را به همراه سوابق تحصیلی آنان به واحدمقصد ارسال نموده و واحد مقصد پس از وصول مدارک از واحد مبدا از اداره وظیفه عمومی تقاضای استمرار معافیت بنماید.در مورد دانشجویانی که انتقال آنان با تغییر رشته یاگرایش یا مقطع انجام گرفته است ،بایستی معافیت تحصیلی در واحد مبدا لغو گردد وتصویر درخواست لغو معافیت به همراه سوابق تحصیلی به واحد مقصد ارسال و تقاضای معافیت تحصیلی مجدد در رشته /شهر جدید توسط واحد مقصد به عمل آید.

10-معافیت تحصیلی فرزندان مشمول اعضای هیات علمی دانشگاه و خانواده محترم شهدا وایثارگران و دانش آموزان ممتاز مدارس سما که مشمول وظیفه عمومی می باشند و انتقال آنان از بدو قبولی و بدون مراجعه به واحد مبدا صورت می پذیرد بایستی توسط واحد مقصداز اداره وظیفه عمومی اخذ شود .ضمنا چنانچه این قبیل دانشجویان از بدوقبولی و بدون مراجعه به واحد مبدا ، مجوز میهمانی در واحد مقصد دریافت نمایند ، واحد مبدا موظف است پس از دریافت رونوشت مجوز میهمانی و تصویر مدارک و فرمهای ثبت نام از واحد مقصد، مشابه دانشجویان مشمول عادی نسبت به تقاضای معافیت تحصیلی از اداره وظیفه عمومی ناجا اقدام نماید.