ENGLISH            

تقویم آموزشی نیمسال اول 96-95

                                                                                                                                                        

زمان انتخاب واحد براساس سال ورود

ورودی های سال 92 و قبل از آن

       شنبه 20  شهریور 95

از ساعت 30/8 صبح لغایت 12 شب

ورودی های سال 93

یک شنبه 21 شهریور 95

از ساعت 30/8 صبح لغایت 12 شب

ورودی های سال 94

سه شنبه 23 شهریور 95

از ساعت 30/8 صبح لغایت 12 شب

حذف و اضافه اینترنتی

شنبه 10 مهرماه 95

 لغایت

یکشنبه 11 مهرماه 95

از ساعت 30/8 صبح لغایت 12 شب

 

شروع و اتمام کلاسها

                                                                        

 

شروع کلاسها

شنبه 27 شهریور 95

پایان کلاسها

پنج شنبه 16 دیماه  95

شروع امتحانات

شنبه 18 دیماه  95

 

 

تذکرات:

1- مسؤلیت  رعایت مقررات آموزشی ( رعایت پیشنیازی – هم نیازی – سقف واحد و...  بر عهده شخص دانشجو می باشند)

2- کلیه دانشجویان به منظور اطلاع از آخرین تغییرات برنامه می بایست در زمان حذف  به سایت دانشگاه مراجعه نمایند .بدیهی است

عواقب ناشی از عدم مراجعه در زمان حذف و اضافه بر عهده شخص دانشجو می باشد.

3- دانشجویان در شرف فراغت از تحصیل می بایست قبل از حذف و اضافه با دریافت فرم دانشجوی ترم آخر وضعیت خود را پس از تایید مدیر گروه  به اداره آموزش اعلام نمایند.