ENGLISH            

دانشجویان تحصیلات تکمیلی که از پایان نامه کارشناسی ارشد خود تا 15 مهر یا 30 بهمن ماه هر سال تحصیلی با موفقیت دفاع کنند، مشمول تمدید سنوات تحصیلی نمی شوند و به ترتیب از پرداخت شهریه نیمسال اول یا دوم سال تحصیلی مربوطه، حسب مورد معاف هستند.

نحوه گردش کار پایان نامه و فرم های مورد نیاز

 

دستورالعمل نگارش پایان نامه تحصیلات تکمیلی

 

بخشنامه ها و آیین نامه ها

 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 گردش کار پایان نامه ها و فرم ها