عنوان گروه آموزشی 9
نام مهران
نام خانوادگی امانی جونقانی
رشته تحصيلي مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
مرتبه مربی
پست الکترونیکی m.amani@iauboroujen.ac.ir