عنوان گروه آموزشی 8
نام سعید
نام خانوادگی عسگری
رشته تحصيلي مهندسی عمران- زلزله
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
مرتبه مربی
پست الکترونیکی s.asgari@iauboroujen.ac.ir