عنوان گروه آموزشی 7
نام احمد
نام خانوادگی معماری پور
رشته تحصيلي مهندسی برق - قدرت
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
مرتبه مربی
پست الکترونیکی a.memeripour@iauboroujen.ac.ir