عنوان گروه آموزشی 7
نام محمود
نام خانوادگی صادقی هفشجانی
رشته تحصيلي مهندسی برق - الکترونیک
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
مرتبه مربی
پست الکترونیکی m.sadeghi@iauboroujen.ac.ir