عنوان گروه آموزشی 7
نام حسن
نام خانوادگی فیاضی بروجنی
رشته تحصيلي مهندسی برق - قدرت
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
مرتبه مربی
پست الکترونیکی h.fayazi@iauboroujen.ac.ir