عنوان گروه آموزشی 6
نام امین
نام خانوادگی صفرنژاد بروجنی
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
مرتبه مربی
پست الکترونیکی a.safarnezhad@iauboroujen.ac.ir