عنوان گروه آموزشی 6
نام فرزانه
نام خانوادگی پورمهدی بروجنی
رشته تحصيلي حسابداری
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
مرتبه مربی
پست الکترونیکی f.pourmehdi@iauboroujen.ac.ir