عنوان گروه آموزشی 5
نام داود
نام خانوادگی ملک محمدی
رشته تحصيلي مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
مرتبه مربی
پست الکترونیکی d.malekmohammadi@iauboroujen.ac.ir