عنوان گروه آموزشی 5
نام احمدرضا
نام خانوادگی رئیسی نافچی
رشته تحصيلي مهندسی کشاورزی-مکانیک ماشین های کشاورزی
مدرک تحصیلی دکتری
مرتبه مربی
پست الکترونیکی a.reisi@iauboroujen.ac.ir